شایعات ایرانی

دکتر حسابی عکسی با اینیشتن نداشته است