شبه علم

مرکز درمانی وادی الایمن علی(ع) و شیادی به نام عالیشاهی