شایعات ایرانی

پدر رضا خان در عکس میرزا رضای کرمانی نیست