شایعات ایرانی

نقاشی از فروش زنان ایرانی به عنوان برده؟