شایعات ایرانی

آیا مبتلایان به ام اس در تشکیل خانواده ناتوان هستند؟