شایعات خارجی

این کودک یتیم نیست، سوری نیست، گورها هم واقعی نیستند.