شایعات خارجی

نصب یک ‌آیه قرآن بر سردر اصلی دانشکده حقوق دانشگاه‌ هاروارد؟