شایعات ایرانی

دکتر رضایی اولین کاشت نخاعی را انجام نداده!