شایعات ایرانی

توهین به ایرانی ها در شبکه های عربی؟