شایعات ایرانی

شعر سعدی بر سردر سازمان ملل! قسمت چندین و چندم!