شایعات ایرانی

آیا قسمت هخامنشیان از کتاب تاریخ مدارس حذف شده است؟