شایعات ایرانی

داستان کودکی که در آغوش نقاشی گچی مادر خوابیده چیست؟