شایعات ایرانی

زبان ترکی زبان سوم جهان و زبان فارسی لهجه سی و سوم عربی نیست!