شایعات ایرانی

بررسی یک ادعا: نامه شهریار به انیشتین!