شایعات ایرانی

آیا واقعا دولت برای تعطیل نکردن ادارات، دمای هوای بعضی شهرها را کمتر اعلام می‌کند؟