شایعات ایرانی

آیا هتل عباسی اصفهان قدیمی ترین هتل جهان است؟!