شایعات ایرانی

بررسی یک ادعا: عرب شدیم چون فردوسی نداشتیم.