شایعات ایرانی

آیا نظریه اعجاز عددی قرآن قابل استناد است؟