شبه علم

آیا شخصیت شناسی بر اساس ماه تولّد افراد، مبنای عقلانی دارد؟