شایعات ایرانی

مجسمه رضا شاه در بنای یادبود جمهوریت(میدان تقسیم استانبول) نیست