شایعات ایرانی

ماجرای عکس لحظه مرگ فروغ فرخزاد چیست؟!