شایعات ایرانی

ماجرای موجود آریایی اصل یا گریفین چیست؟