شایعات ایرانی

نام ایران در کدام رکوردهای گینس ثبت شده است؟