شایعات ایرانی

کودکی که هر شب در آغوش نقاشی مادرش می‌خوابد