شایعات خارجی

از افسانه‌های محلی: نجات جان چرچیل توسط فلمینگ پدر و پسر!